ALGEMENE VOORWAARDEN ZANGSTUDIO LUCETTE SNELLENBURG

CURSUSJAAR
Het cursusjaar loopt van 4 september 2017 t/m 13 juli 2018.
Mocht deze overeenkomst op een ander tijdstip ingaan, dan loopt deze tot en met 13 juli 2018.

VAKANTIES
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Meivakantie: 28 april t/m 13 mei 2018

LEERLING
Met “leerling” worden tevens zijn ouder(s) of verzorgers(s) bedoeld indien de leerling nog minderjarig is.

INSCHRIJVING
Voordat de leerling zich inschrijft dient hij/zij kennis te nemen van de algemene voorwaarden.
Met de inschrijving verklaart de leerling akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

BETALING LESGELDEN
De tarieven zijn exclusief BTW. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder ben ik verplicht 21% BTW te heffen over het lesgeld. Het lesgeld wordt in 2 gelijke delen gefactureerd. (in september 2017 en in januari 2018)

Indien bij een betalingsachterstand herhaalde verzoeken geen resultaat opleveren wordt een incassobureau ingeschakeld om de incasso verder af te wikkelen. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de leerling.

KOPIE ID
Leerlingen onder 21 jaar zijn verplicht na de eerste les een kopie van een geldig identificatiebewijs mee te nemen of te mailen naar mail@lucette.nl.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Het cursusjaar van Zangstudio Lucette Snellenburg loopt van 4 september 2017 t/m 13 juli 2018. De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar, ingaande op 4 september 2017. Mocht deze overeenkomst op een ander tijdstip ingaan, dan loopt deze t/m 13 juli 2018. Tussentijdse uitschrijving van de cursus is niet mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige ziekte. Om voor tussentijdse uitschrijving wegens ziekte in aanmerking te komen, dient de leerling een doktersverklaring te overleggen. Zonder doktersverklaring kan er geen uitschrijving plaats vinden. Na 1 mei is tussentijdse opzegging niet meer mogelijk. In alle gevallen anders dan langdurige ziekte is bij beëindiging van lessen voor een heel jaar cursusgeld verschuldigd.

AFWEZIGHEID
Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit tijdig rechtstreeks telefonisch of per SMS doorgeven. (06-10682333) Bij tijdige afmelding (minimaal 48 uur voor de afgesproken les) bied ik indien mogelijk een vervangende les aan in dezelfde week. Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd.
Bij afwezigheid van mij door bijvoorbeeld een optreden of studiosessie zal ik zorgen voor een vervangende lesdag of een invaldocent.

DUOLESSEN
Indien een duopartner tussentijds stopt en er niet direct een nieuwe duopartner beschikbaar is wordt de duoles in de eerstvolgende maand omgezet in sololes totdat er een nieuwe duopartner beschikbaar is.

PROMOTIEMATERIAAL
Zangstudio Lucette Snellenburg is bevoegd tot het maken en publiceren van foto, video- en audio materiaal van de lessen en de leerlingenoptredens t.b.v. promotionele activiteiten. Tenzij de cursist hier expliciet en schriftelijk bezwaar op heeft aangetekend.

AANSPRAKELIJKHEID
Zangstudio Lucette Snellenburg is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens verblijf in de Zangstudio.